ZARABIAJ NA ZADANIACH

Wypełniaj powierzone zadania i zarabiaj realne pieniądze!
WIĘCEJ pieniadze

ZLECAJ WŁASNE ZADANIA

Dodawaj zadania i zdobywaj potrzebne wykonania.
WIĘCEJ zlecaj

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. http://kubigo.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Patryk Żyznowski Kubigo Group Poland (adres: Żyźniewo 16, 07-405 Troszyn, NIP: 7582352811).
 2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego http://kubigo.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług.

 

§2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin;
 2. SERWIS – witryna internetowa http://kubigo.pl;
 3. OPERATOR – Patryk Żyznowski Kubigo Group Poland (adres: Żyźniewo 16, 07-405 Troszyn);
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna lub przedsiębiorca przystępujący do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia i oprogramowania;
 5. UŻYTKOWNIK POLECONY - Użytkownik zwerbowany przez innego Użytkownika Serwisu;
 6. AKCJE – zadania wykonywane przez Użytkownika, za które otrzymuje wynagrodzenie od Sponsora Serwisu;
 7. SPONSOR – podmioty oferujące za pośrednictwem Serwisu określone programy Akcji;
 8. REFLINK (LINK POLECAJĄCY) - link, za pomocą którego Użytkownik werbuje nowych Użytkowników;
 9. CHAT – rozmowa między Użytkownikami, polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych;
 10. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona unikalnym loginem i zabezpieczona hasłem dostępu,
 11. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;
 12. FORMULARZ KONTAKTOWY –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem.

 

§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia posiadającego:
  a) dostęp do sieci Internet;
  b) zainstalowaną przeglądarkę internetową.
 3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu umożliwia Użytkownikom: udział w poszczególnych Akcjach organizowanych w Serwisie, wymianę opinii i poglądów w Chat, zapisania się na newsletter Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 5. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego i Formularza Rejestracyjnego obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
 6. Użytkownikami w Serwisie mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

 

 §4 ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

 1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza następujące dane:
  a) login
  b) adres e-mail.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. W ciągu 24h, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail przychodzi informacja o konieczności potwierdzeniu założenia Konta.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu (w szczególności: podanie fikcyjnych danych podczas wykonywania akcji, używanie tzw. jednorazowych adresów email, kilkukrotne używanie tego samego adresu do wykonania jednej akcji, tworzenie multikont, wszelkie próby obejścia zabezpieczeń skryptu) lub prawa polskiego umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W terminie 10 dni od zawarcia umowy określonej w ust. 4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia  np. w formie elektronicznej lub na piśmie.
 6. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.
 8. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.

 

§5 AKCJE

 1. W Serwisie dostępne są następujące rodzaje Akcji:
  a) Akcje 1 – są to akcje bezpłatne. Zaliczenie tych Akcji poprzez wypełnieni formularza, ankiety czy rejestracji w grze, odbywa się zwykle w ciągu kilku godzin, a ich odnawianie w ciągu 12-24h. Akcje w tej kategorii zostają zatwierdzone automatycznie po poprawnym wykonaniu Akcji lub Użytkownik będzie zobowiązany wkleić kod potwierdzający wykonanie Akcji, który następnie zostanie zaakceptowany przez Operatora;
  b) Akcje 2 -  w Akcjach tego typu wymaga jest określona aktywność, zainteresowanie konkretną ofertą lub skorzystanie z oferty;
  c) Akcje IP - są to Akcje, które można wykonać ponownie bez oczekiwania określonego czasu, wystarczy zmienić adres IP, aby dana akcja pojawiła się ponownie;
  d) Lubię to  -  akcja polega na polubieniu wybranej strony czy fanpage-u;
  e) Akcje SMS – Akcja opierająca się o tzw. płatną subskrypcję (może wiązać się z dodatkowymi kosztami). Aby Akcja została zaliczone, należy podać numer telefonu i zweryfikować go otrzymanym w wiadomości kodem PIN;
  f) SponsorPay - są to Akcje reklamowe od firmy SponsorPay.
 2. Za wykonane Akcje, Użytkownik otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość podana jest w opisie Akcji.
 3. Zakazane jest podawanie fałszywych danych przez Użytkowników przy wykonywaniu Akcji.
 4. Część Akcji wiążą się z kosztami koniecznymi do poniesienia po ich wykonywaniu. Wszelkie informację o konieczności poniesienia kosztów potrzebnych do ich wykonania zawarte są w opisie Akcji.
 5. Operator określa cykliczność z jaką Użytkownicy mogą wykonywać poszczególne Akcje.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie Akcji zostaje przyznane jedynie po pozytywnej weryfikacji przez Operatora wykonanej Akcji. Kwota ta zostaje dodana do salda Konta Użytkownika automatycznie lub manualnie w zależności od rodzaju Akcji.

 

§6 WERBOWANIE UCZESTNIKÓW

 1. Użytkownicy Serwisu maja możliwość werbowania nowych Użytkowników i zdobywania prowizji od ich wynagrodzenia z dokonanych Akcji.
 2. Każdy z użytkowników posiada indywidualny Reflink za pomocą którego może werbować użytkowników.
 3. Zwerbowanie użytkownika następuje, gdy osoba, która została przekierowana na stronę Serwisu za pomocą Reflinku dokona rejestracji Konta.
 4. Prowizja jaką otrzymuje Użytkownik to 10% od zarobków Użytkownika Poleconego.
 5. Lista osób zwerbowanych oraz dochód przez nie wygenerowany znajduje się w zakładce Zaproszenia na Koncie Użytkownika.
 6. Zabronione są wszelkie działania o charakterze nieuczciwej konkurencji, spekulacji i innych bezprawnych działań w procesie werbowania Użytkowników.

 

§7 BONUSY

 1. Użytkownik punkty bonusowe gromadzi poprzez wykonywanie określonych Akcji.
 2. Za każdą poprawnie wykonaną akcję Użytkownikowi przyznawany jest 1 (słownie: jeden) punkt.
 3. Aby otrzymać bonus współczynnik procentowy tzw. "fraud leadów" nie może przekraczać 20%.
 4. Zdjęcia bonusów w zakładce "Moje bonusy" są tylko i wyłącznie poglądowe i nie stanowią o wartości przedmiotu.

 

§8 WYPŁATA WYNAGRODZENIA

 1. Użytkownicy mają możliwość gromadzenia uzyskanych środków z udziału w Akcjach. W przypadku, gdy zgromadzone środki przewyższają kwotę 10 (słownie: dziesięć) złotych możliwa jest ich wypłata.
 2. Serwis wyróżnia następujące formy wypłaty środków:
  a) przelew bankowy
  b) przelew PayPal (kwota zostaje pomniejszona o prowizję dla PayPal.com);
  c) doładowanie PrePaid.
 3. Wszystkie wypłaty realizowane są ciągu maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) dni od daty ich zlecenia. Wszelkie szczegółowe informacje na temat statusu wypłaty i historii wypłat dostępne są na Koncie Użytkownika.
 4. Operator może anulować wypłatę środków w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad regulaminu lub przepisów prawa w związku z udziałem Użytkownika w Akcjach.
 5. Na użytkowniku ciąży obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych przychodów.

 

§9 CHAT

 1. Tylko Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto mogą korzystać z usługi Chat.
 2. Chat nie jest właściwym miejscem do zgłaszania wszelkiego rodzaju uwag, błędów i problemów, gdyż takie informacje należy zgłaszać na http://forum.kubigo.pl lub przez Formularz Kontaktowy.
 3. Użytkownik korzystający z forum nie może zamieszczać wpisów, które:
  a) obrażają innych Użytkowników;
  b) stanowią treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub z przepisami prawa;
  c) reklamują inne serwisu internetowe;

 

§10 NEWSLETTER

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.
 2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.

 

§11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłosić Operatorowi np. pisemnie (adres: Å»yźniewo 16, 07-405 Troszyn) lub przy pomocy Formularza Kontaktowego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu wymaga zgody Operatora.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Warning: Undefined array key "ID_user" in /usr/home/Kubigo007k/domains/kubigo.pl/public_html/index.php on line 653